Staj Bilgileri ve Süreç

2017 Temmuz itibariyle, Staj İşlemleri İTÜ Merkez Staj ofisi ve Bölümler tarafından yürütülecek olup, yardim.itu.edu.tr adresinde yardım bileti açılarak Staj Merkez Ofisine ve ilgili Bölüm staj komisyonlarına soru sorulabilir.

 • Staj yapacak öğrencilerimizin ilk olarak staj yeri bulmaları gerekmektedir. Staj yeri bulma öğrenci sorumluluğundadır. Şirketlerin fakülte ve bölümlere gönderdiği staj ilan ve kontenjanları staj bürosu ve duyuru panolarından takip edilebilir.
 • Staj yapılacak kurumun uygunluğu konusunda bilgi bölüm staj komisyonundan öğrenilebilir.
 • ZORUNLU STAJ BELGESİ 
  1- Staj yapılacak kurum tarafından talep edilmesi halinde, öğrenciler İTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na yardım bileti açarak ''belge altında staj yapma zorunluluğu vardır ibaresi olan öğrenci belgesi'' talep edebilir. 
  2- 1. madde ile alınan staj zorunluluğu olan öğrenci belgesinin kabul edilmemesi halinde Bölüm staj komisyonları için yardım bileti açılarak ek belge talep edilebilir. 

 

İTÜ STAJ GENEL ESASLARI

( https://www.sis.itu.edu.tr/TR/mevzuat/staj-genel-esaslar.php )

…..

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Staj Tarih ve Süreleri

Zorunlu Staj Tarihi ve Süreleri

Madde 9- Toplam staj süresi en az 30, en fazla 45 çalışma günüdür. Mesleki mevzuat ve zorunluluklar nedeniyle, Denizcilik Fakültesi bu koşula dahil değildir. Ayrıca, İnşaat ve Mimarlık Fakültesi'nde en fazla 60 çalışma günü staj yapılabilir. Mezun olabilmek için, bu sürenin tamamlanmış olması zorunludur.

…..
Madde 11- 
Staj süreleri, istenen staj alanlarını sağlamak şartı ile her defasında, en fazla 30, en az 10 günlük olmalıdır. Mezuniyet koşulunu sağlamak için kalan staj süresi 20 çalışma gününden az ve staj süresi nedeniyle staj yeri bulamama durumu söz konusu olan öğrenciler, 30 çalışma gününe kadar zorunlu staj başvurusu yapabilir.

Madde 12- (Değişik : Üniversite Senatosu 12.11.2020-753)
Öğrenciler bir iş yeri veya kurumda en az 10 çalışma günü olmak üzere, haftada en az 2 çalışma günü olacak şekilde staj yapabilirler.

ALTINCI BÖLÜM

Staj Aşamaları

Madde 21- İTÜ öğrenci staj işlemleri aşağıdaki gibidir:

a) Staj öncesinde

i. Staj başvuruları en geç staj başlangıç tarihinden on beş (15) gün önce gerçekleştirilir ve başvuru esnasında üretilen Öğrenci Staj Sözleşmesi ve Staj Başvuru Formu'nun (Ek-1) tüm mercilere onaylatılarak staj başlangıç tarihine en geç altı (6) gün kala öğrenci tarafından https://portal.itu.edu.tr web adresi aracılığıyla sisteme yüklenir. Süresinde gerçekleştirilmeyen başvuru ve belge yükleme sorunları için İTÜ Mazeretlerin Kabulü ve Mazeret Sınavlarının Yapılış Esasları şartları anacak, şartları sağlamayan başvurular işleme alınmayacaktır.

ii. İş güvenliği eğitimi İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi'nden web üzerinden veya örgün olarak tamamlanmalıdır.

iii. Merkezi Staj Birimi, ilgili dokümanları onayladıktan sonra, SGK işe giriş bildirgesini düzenleyerek kayıtlı iletişim bilgilerinden öğrenci ve firmaya elektronik ortamda iletir.

b) Staj sırasında Staj Başlangıç Formu (Ek-2) doldurulup, firma tarafından onaylanıp stajın ilk 5 günü içerisinde öğrenci tarafından portal üzerinden staj modülüne yüklenmelidir.

c) Staj sonrasında

i. Staj Bitiş Belgesi (Ek-3) firmaya imzalatılarak stajın bitiminden sonraki 5 gün içerisinde

öğrenci tarafından portal üzerinden staj modülüne yüklenmelidir.

ii. Öğrenci sözleşmesi, Staj Başvuru Formu (Ek-1), Staj Çalışma Takvimi, Staj Başlama Formu (Ek-2) ve Staj Bitiş Belgesinin (Ek-3) ıslak imzalı nüshaları staj raporuyla birlikte Bölüm Sekreterliği'ne teslim edilmelidir.

Portal üzerinden yapılan başvuru sırasında, içerik olarak doğru yüklenmeyen belgelerden öğrenci sorumludur.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Staj Alanları, Türü, içeriği ve Ön Şartları

Madde 22- Her bölümün öğrencisine ait staj alanları, stajın türü, süresi ve içeriği, stajın varsa ön şartları, Bölüm Staj Komisyonu'nun önerisi ve Fakülte Kurulu'nun onayı ile yürürlüğe girecek olan Bölüm Staj Ek Esaslarıyla belirlenir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Staj Çalışması ve Rapor Teslimi

Madde 23- Her staj çalışmasından sonra, öğrenci tarafından stajda yapılan çalışmaları anlatan staj raporu hazırlanır.

Madde 24- Staj Raporu, Öğrenci Staj Sözleşmesi, Staj Başvuru Formu (Ek-1), Staj Başlangıç Formu (Ek-2), Staj Bitiş Formu (Ek-3) ve Staj Çalışma Takvimi'nin ıslak imzalı nüshalarının teslimi:

a) Yaz dönemi stajları için, akademik yılın başlama tarihinden itibaren en fazla bir ay içerisinde;

b) Dönem içi stajlarda staj bitimini takip eden 15 gün içinde

Staj Belgeleri Teslim Tutanağı formunu doğru bir şekilde doldurarak Bölüm Sekreterliği'ne yapılmalıdır.

Madde 25- Mezuniyet aşamasındaki öğrencilerin akademik takvimde belirtilen staj son giriş tarihinden en geç 15 gün önce staj raporunu teslim etmiş olması zorunludur.

DOKUZUNCU BÖLÜM

 

 

Geçici Madde-(Ek : Üniversite Senatosu 12.11.2020-753) Esasların 12 inci maddesinde yer alan haftalık çalışma günü sayısının “iki” olarak değiştirilmesi ve söz konusu maddenin “Öğrenciler bir iş yeri veya kurumda en az 10 çalışma günü olmak üzere, haftada en az iki çalışma günü olacak şekilde staj yapabilirler” şeklinde düzenlenmesi.
-
Esaslara şu içerikte “Geçici Madde” eklenmesi: Pandemi koşulları nedeniyle yarıyıl süresince, bölüm tarafından kabul edilen stajlar çevrimiçi (iş yerine gitmeden) yürütülür. İmzaları tamamlanmış staj dokümanlarının staj komisyonlarına/fakültelere elektronik olarak iletilmesi işlemlerin yürütülmesi açısından yeterli olur.
 

 

 

 

STAJ BELGELERİ (Bkz. İTÜ Genel Staj Esasları / Portal Sayfaları )

 • Öğrenci Sözleşmesi 
 • Staj Çalışma Takvimi
 • (Ek-1) Staj Başvuru Formu
 • (Ek-2) Staj Başlangıç Formu
 • (Ek-3) Staj Bitiş Formu
 • (Ek-4) Mesleki Eğitim Gören Öğrencilere Yapılacak Devlet Katkısı Formu (Firma gönderecektir)
 • Staj Raporu Teslim Tutanağı 

KAYNAKLAR

 

İTÜ Öğrenci İşleri - İlgili Duyurular

https://www.sis.itu.edu.tr/TR/mevzuat/mezuniyet-staj-kosullar.php

Staj Yardım

Merkez Ofis Tel: 0212-285-3023

[url: yardim.itu.edu.tr /  Merkez Ofis veya Bölüm Komisyonu’na soru sorulabilir]


2017 Temmuz Öncesi EEF Staj Sayfası Belgeleri